Obsługa klientów

   poniedziałek - piątek
   w godz. 8.30 - 16.30
.....................................

     tel. 22 837 45 81
   kom. 698 542 218

.....................................

        napisz e-mail

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L. 2016.119.1,
dalej zwane
„RODO”), informujemy Panią/Pana, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Taro Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Ciołka 12/428,
    01-402 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
    Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego, pod numerem
    KRS: 0000133532, NIP: 525-147-02-72, wysokość kapitału zakładowego Spółki: 50 000 zł.;

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych:
    - imię i nazwisko
    - adres
    - numer telefonu
    - adres e-mail

3.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
    związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres
    e-mail: info@atrix.pl, telefonicznie na numer telefonu: +48 22 22 3874581;

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w następujących celach i na podstawie:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
    dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na spółce  
    (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, np. wystawianie i przechowywanie faktur
    albo dokumentów księgowych).

c) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu spółki (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) -
    w celu zapewnienia kontaktu, w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu archiwizacji
    danych;

5. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;
b) dostawcom usług zaopatrującym Spółkę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające 
    zarządzanie organizacją Spółki (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług 
    teleinformatycznych);
c) dostawcom usług kadrowo-płacowych i księgowych;
d) dostawcom usług prawnych oraz wpierającym Spółkę w dochodzeniu należnych roszczeń
    (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
   ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
   cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
   dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia
    Umowy. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy;

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji kontaktu w celach
    handlowych i marketingowych do czasu wycofania zgody na przetwarzanie;

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
    w formie profilowania;

10. Podane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

11. Podający swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Generalny
     Inspektor Ochrony Danych Osobowych , adres siedziby: ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa;

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl